สาระน่ารู้ของสถาบันแพทย์ศาสตร์ชื่อดังของมหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันแพทย์ศาสตร์ในประเทศในมี ทั้งหมด 21 สถาบัน ซึ่งสถาบันแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยารังสิตนั้นเป็นสถาบันที่ 9 ซึ่งมีการรับรองจากแพทย์สภาจึงได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการสถาบันแห่งนี้ได้ ผลิตบัณฑิตในสาขาที่กำลังขาดแคลนในการพัฒนาประเทศ จึงมีการผลิตเพิ่ม เพื่อเพื่อจำนวนแพทย์ให้มากขึ้นโดยที่จะได้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นมีการก่อตั้งที่ประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีมติในการประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2532 จึงได้อนุญาตให้มีการรับผู้คนเข้ามาศึกษาภายในมหาวิทยาและได้ทำการเปิดการ สอนอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2532 และได้มีการก่อตั้งคณะขึ้นเป็นลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย โดยต่อมาแพทย์สภานั้นได้ทำการประเมินหลักสูตรเมื่อการประเมินเสร็จสิ้นลงจึง ได้ทำการรับรองหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งมีการกำหนดหลักการจัดมูลนิธิเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขที่ใช้ดำเนินการ เปิดสถาบันศึกษาแพทย์เอกชน

Rangsit

โดยจุดประสงค์นั้นคือการสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะได้รักษาผู้ ป่วยต่าง ๆ ให้หายขาดจากโรคป่วย และเป็นผลในเวลาต่อมานั้นได้มีการลงนามข้อตกลงในการร่วมผลิตแพทย์ภาคคลินิก ระหว่างกรมการแพทย์และ มหาวิทยาลัยลัยรังสิต ในวันที่ 15 มีนาคม 2537 โดยมีการก่อตั้งสถาบันร่วมขึ้นมาเพื่อใช้ผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพแล้วพร้อมที่ จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างการแพทย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรับผิดชอบในการเรียนการสอนอย่างไม่มีการพกพร่องเพื่อจะได้สอนอย่างเต็ม ที่ในภาควิชาคลินิกทั้งหมดและทำการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการดำเนินการร่วมผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต แล้วสถาบันแพทย์ศาสตร์นั้นได้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพมากส่วนมากผู้คนนั้นจะเข้า ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตในคณะแพทย์ สถาบันนี้เป็นสถาบันแพทย์ศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมากของประเทศไทย