นักเทคนิคการแพทย์คือใครและมีหน้าที่อะไร

นักเทคนิคการแพทย์ (medical technologist) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีทักษะสูง ซึ่งทำการทดสอบและวิเคราะห์เลือดของเหลวในร่างกาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง และทำให้มั่นใจว่าการทดสอบนั้นจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องและทันเวลา นักเทคนิคการแพทย์มักจะต้องในศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องผ่านการฝึกงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) มีการศึกษาที่ครอบคลุมมากกว่า ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (medical lab technician) แม้ว่านักเทคนิคการแพทย์มักไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ป่วย แต่งานของพวกเขามีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค การรักษาและการดูแลผู้ป่วยอย่างมาก โดยแบ่งออกเป็นสองหมวดหลัก

1.พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) เป็นการทดลองของเหลวในร่างกาย การทดสอบมีเป้าหมายเพื่อตรวจหาโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อในบรรดาตัวอย่างมักจะนำมาวิเคราะห์คือ เลือด, ปัสสาวะ, เสมหะ, อุจจาระ, น้ำไขสันหลัง, น้ำเยื่อหุ้มปอด, น้ำไขข้อ และไขกระดูก

2.พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) เปิดการตรวจสอบเนื้อเยื่อของร่างกาย จากการตรวจชิ้นเนื้อหรือการผ่าตัด ในขณะที่การทดสอบการวินิจฉัยบางอย่างสามารถทำได้โดยนักเทคนิค แต่บางงานต้องใช้ความเชี่ยวชาญของนักพยาธิวิทยาเป็นพิเศษ

technician

ขอบเขตการทำงานของนักเทคนิค

ขอบเขตการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ทำการทดลองในด้าน ภูมิคุ้มกันวิทยา, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์,จุลโลหิตวิทยา, เคมี และพิษวิทยา พวกเขามีบทบาทในการวินิจฉัยงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเครื่องมีที่มีอยู่ภายในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้บทบาทของพวกเขาอาจถูกกำหนดแตกต่างกันออกไปตามห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย

แม้ว่าส่วนใหญ่จะทำงานภายใต้ผู้ชำนาญการ แต่ก็อาจได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้วยตนเองได้ สำหรับในสถานบันขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือทันสมัย ขอบเขตงานของนักเทคนิคก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างเช่นการทำงานในด้าน โมเลกุล , พันธุกรรม และการทดสอบจีโนม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ,สไลด์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับนักพยาธิวิทยา โดยจะต้องหาวิธีทำผลลัพธ์ออกมาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยโรค

อย่างที่กล้าวไปข้างต้นว่างานของพวกเขามักจะอยู่หลังฉาก และไม่ได้พบเจอกับผู้ป่วย จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อรับได้มอบหมายตัวอย่างมาให้ตรวจสอบ อย่างเช่นตัวอย่างเลือดที่เจาะมาจากผู้ป่วย ในขณะที่บางตัวอย่างอาจมาจากหมอ หรือศัลยแพทย์เพื่อนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด ปัจจุบันนี้นักเทคนิคการแพทย์ถือเป็นสายอาชีพที่มีความต้องการสูง ในขณะที่มีการขาดแคลนในทุกสาขาอาชีพการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการ แต่โดยรวมแล้วถือว่าอาชีพนี้มีอัตราความต้องการมากที่สุดจากทุกสาขาอาชีพทั้งหมดโดยคิดเป็นประมาณ 10%